Privacyverklaring

GEGE machinebouw b.v. respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Uw persoonlijke gegevens komen uit persoonlijke gevoerde gesprekken, e-mailcommunicatie enz.

Wij verwerken (indien bekend) de volgende persoonlijke gegevens: naam, titel/functie, e-mailadres, mobiel nummer en/of rechtstreeks telefoonnummer. Daarnaast worden aan deze gegevens (indien bekend) de volgende bedrijfsgegevens toegevoegd.: bedrijfsnaam, -adres, -woonplaats, land van vestiging, centraal telefoonnummer, website, bankrekening, BTW-nummer en algemene e-mailadressen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte en/of opdrachtbevestiging te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Ook van overige relaties verzamelen en gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt omdat u hier toestemming voor heeft gegevens dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet behalve in verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u. Dan is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Bewaarperiode persoonsgegevens
GEGE machinebouw b.v. houdt zich aan de bewaartermijnen die volgens de wet verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving. Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk, dan worden de gegevens verwijderd.

Updates
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Contactadres
Alle vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:
GEGE machinebouw b.v.
T.a.v. afdeling administratie
Postbus 291
5400 AG UDEN (Nederland)
E-mail: info@gegebv.nl
KvK: 17072424

Neem contact op